תביעה לקבלת קצבת תלויים יש להגיש למוסד לביטוח לאומי, בסמוך לאחר פטירתו של הנפגע, אולם לא מעבר ל 12 חודשים מאותו מועד.
אנו נדריך אותך באשר למסמכים אשר יש לצרף לתביעה זו על מנת לזרז הטיפול בה:
 • אישור בכתב ממעסיקו של הנפגע ל תקופת עבודתו ועל הכנסתו ב 3 החודשים לפני פטירתו, או 3 תלושי שכר אחרונים.
 • אלמן/ה ללא ילדים המכלכלים עצמם, אישורים בגין הכנסותיהם.
 • אלמן/נה מתחת גיל 50 שאינם מסוגלים לעבוד, יציגו אישורים רפואיים אודות מגבלותיהם.
 • אישורים עבור הילדים: עד גיל 18- אישורי בתי ספר
 • גילאי 18-24: אישור מצה"ל או שירות לאומי.
 • נשים הרות יגישו אישור רפואי המאשר את ההריון והשלב בו מצוי.
 • הורים, אחים וסבים שהיו תלויים בפרנסת הנפטר והם לא מסוגלים לכלכל עצמם, יציגו תעודות רפואיות המוכיחות מצבם.
 • יש להמציא אישור בנקאי המוכיח שמבקשי הקצבה הם בעלי חשבון הבנק אליו תועבר הקצבה.
שאירים
זכאים לקצבת שארים קרובי משפחתו של נפטר מדרגה ראשונה כגון אלמנות/אלמנים או יתומים שנשארו לאחר לכתו של המנוח/ה.
קצבת שאירים נועדה להבטיח אמצעי קיום של השאירים.
הזכאים הינם קרובי משפחתו של הנפטר כנ"ל שהיה תושבת ישראל ערב פטירתו.
כל סיבות המוות מוכרות (למעט מוות כתוצאה ממלחמות או מחמת פשע).
במידה והמוות ארע כתוצאה מעבודתו/ה של המנוח/ה, יהיו תלויו זכאים לקצבת תלויים (לעניין זה ראה פרק "קצבת תלויים מביטוח לאומי").
 

שיעורי הקצבה

קצבה לאלמן ולאלמנה

סכום הקצבה ייקבע על פי גיל האלמן/ה ובהתאם למס' הילדים שנותרו עימו.
סכומי הקצבה לחודש (מעודכנים ל 1/17):
לאלמן/ה בגיל 40-50 ללא ילדים – סכום הקצבה החודשי – 1150 ₪
לאלמן/ה בגיל 50 ומעלה ללא ילדים – סכום הקצבה החודשי-1531 ₪
לאלמן/ה בגיל 80 ומעלה –סכום הקצבה החודשי - 1617 ₪
לאלמן/ה עם ילד אחד- סכום הקצבה החודשי – 2,249 ₪.
לאלמן עם שני ילדים – סכום הקצבה החודשי – 2,967 ₪
לכל ילד נוסף – תוספת קצבה חודשית של 718 ₪
 
לקצבת השארים הבסיסית הנ"ל תתווסף "תוספת וותק" אשר תחושב לפי שנות הביטוח שצבר המנוח/ה בטרם פטירתם. מקסימום תוספת וותק שניתן לקבל – 50% מגובה הקצבה.
תלויים ושאירים

תלויים
קצבת תלויים תשתלם על ידי הביטוח הלאומי מדי חודש לבני משפחתו של עובד שכיר או עצמאי אשר נפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה.
בני המשפחה הזכאים לגמלת תלויים הם: אלמן או אלמנה וילדים של הנפטר/ת העונים על תנאי הזכאות.
בתנאים מסויימים יהיו זכאים לגמלת תלויים , הורים, אחים, סב/תא , שהנפטר/ת היו מפרנסם.
לעומת קצבת שארים אשר משולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי לכל אלמנה ויתומים של תושב ישראל שנפטר, ללא קשר לסיבת הפטירה (בסכום קבוע), סכום קצבת התלויים יהיה בדרך כלל גבוהה הרבה יותר  שכן קצבת התלויים מחושבת באחוזים מקצבת נכות עבודה בשיעור 100% (שמהווה נגזרת מהכנסתו של המנוח – 75% ממנה, בשלושת החודשים שקדמו ליום שבו הפסיק את עבודתו בשל הפגיעה).
מקסימום הקצבה , נכון ל 1/1/14 – 32,839 ₪.
שיעור הקצבה לאלמן או אלמנה עם ילדים
שיעורי קצבת התלויים החודשית לאלמן/ה שיש עימם ילדים, מדובר באחוז מתוך קצבת נכות מלאה מעבודה:
 • אלמן/ה + ילד אחד – 80% (מתוכם 20% תוספת עבור הילד)
 • אלמן/ה +2 ילדים – 90% (מתוכם 30% עבור הילדים)
 • אלמן/ה + 3 ילדים ויותר – 100% (מתוכם 40% תוספת בעבור ילדים)
שיעורי הקצבה לאלמנה ללא ילדים 
שיעור הקצבה לאלמנה שנותרה ללא ילדים יחושבו בהתאם לגילה של האלמנה:
 • גיל אלמנה 40-50 שנה – 40% מקצבת נכות מלאה.
 • גיל אלמנה 50 שנים ומעלה – 60%  מקצבת נכות מלאה.
 • גיל האלמנה עד 40 – מענק חד פעמי בשיעור 60% כפול 36
שיעורי קצבה לילדים
במצב דברים רגיל משולמת קצבת התלויים בעד ילד, כתוספת לקצבת תלויים של הורהו, אבל במקרים חריגים תשתלם קצבת התלויים בעבור הילדים הזכאים באופן עצמאי בזכות עצמם:
 • במצב בו הילדים נותרו יתומים מאב ומאם.
 • הילדים אינם נמצאים עם ההורה הזכאי לקצבת תלויים.
 • הורה הילדים אינו זכאי לקצבת תלויים (למשל: מי שהיתה גרושתו ש המנוח טרם פטירתו)
 • הורה הילדים נישא בשנית ואינו זכאי להמשיך לקבל קיצבת תלויים חודשית.
שיעורי קצבת התלויים החודשית לילדים:
 • ילד אחד – 60% מקצבת נכות מלאה מעבודה
 •  שני ילדים – 80% מקצבת נכות מלאה בעבודה
 • שלושה ילדים – 90% מקצבת נכות מלאה מעבודה.
 • 4 ילדים ויותר – 100% מקצבת נכות מלאה מעבודה.
 שיעור קצבה לתלויים אחרים:
במצב בו הנפטר לא הניח אחריו אלמן/נה או ילדים הזכאים לקצבה, יהיו תלויים אחרים כגון: סב/תא, אח או אחות של הנפטר – זכאים לקצבה, רק במידה שאלו הוכיחו תלות מלאה במנוח/ה.
 • תלוי אחד – 50% מקצבת נכות מלאה בעבודה
 • 2 תלויים – 75% מקצבת נכות מלאה בעבודה
 • 3 תלויים – 90% מקצבת נכות מלאה בעבודה
 • 4 תלויים – 100% מקצבת נכות מלאה בעבודה.
ניכויים מקצבת שאירים
מקצבת השאירים ינוכו : דמי יטוח לאומי (למעט במקרים מסויימים),דמי ביטוח בריאות, ניכויים אחרים (כמו לדוגמא חוב שהותיר אחרין הנפטר לביטוח לאומי עבור דמי ביטוח).

זכויות מקבלי קצבת שאירים
הנחה בארנונה – 25% הנחה למקבלי קצבת שאירים בגיל פנסיה.
הנחה בשרותי קופ"ח – למקבלי קצבת שאירים והשלמת הכנסה שהגיעו לגיל פנסיה מגיעה הנחה בגובה 50% ברכישת תרופות.
הנחה בנסיעה בתחבורה ציבורית –מקבלי קצבת שאירים והשלמת הכנסה זכאים להנחה בנסיעה בתחבורה ציבורית בגובה 33%
הנחה בתעריפי חברת חשמל – תינתן למקבלי קצבת שאירים והשלמת הכנסה סיוע בשכר דירה/קניית דירה מחברות דיור ציבורי – זכאים מקבלי קצבת שאירים והשלמת הכנסה.
מענק שאירים
במקרים מסויימים ישלם המוסד לביטוח לאומי מענק חד פעמי
 • אלמן/ה שטרם מלאו להם 40 שנה ואין להם ילדים.
 • אלמן/ה  שקיבל קצבת שאירים כאלמן שיש לו ילד, ובשלב מאוחר יותר כאשר הילד מתבגר ואינו עונה עוד על הגדרת "ילד" לפי חוק הביטוח הלאומי, תיבדק זכאותו של האלמן לקצבת שאירים או למענק לפי הכנסותיו. (הכנסות גבוהות – לא יהיה זכאי יותר לקצבת שאירים, הכנסות נמוכות – יהיה זכאי להמשך תשלום קצבת שאירים)
 • לאלמן/ה שאין לו/ה  ילדים וקיבל/ה  קצבת שארים לאור הכנסותיו/ה  הנמוכות, ומאוחר יותר הכנסותיו/ה  גדלו מעל ההכנסה מרבית, תיפסק זכאותו/ה  לקצבת שאירים ישולם לו /ה מענק שאירים.(בעתיד, אם יחול שינוי בגבה הכנסותיו, יהיה זכאי לבדוק שוב זכאותו)
שעור המענק החד פעמי – 36 קצבאות שארים חודשיות.
 

מעמד ידועים בציבור
חוק הביטוח הלאומי מכיר במעמד ידועים בציבור והם נחשבים כבני זוג נשואים לעניין זכויותיהם וחובותיהם.
הביטוח הלאומי מכיר גם בבני זוג מאותו המין כידועים בציבור.
התנאים להכרה בבני זוג כבעלי מעמד של "ידועים בציבור" : מקיימים חיי משפחה,כלומר, מערכת יחסים אינטימית אשר מאפיינים אותה קשירת גורל ורצון לחיות יחדיו, ובנוסף, מנהלים משק בית משותף, כתוצאה מחיי משפחה.
בני זוג המקיימים יחסי משפחה כידועים בציבור – מומלץ כי ייפנו בעוד מועד לביטוח הלאומי על מנת שיאשר את מעמדם כידועים בציבור (יש למלא טופס בל/107 ואליו לצרף מסמכים התומכים בהצהרת בני הזוג).
 

אופן הגשת התביעה לקצבת שאירים
תביעה לקצבת שאירים יש להגיש בטופס "תביעה לקצבת שאירים" ולצרף אליו את המסמכים הנדרשים צרוף.
יש להגיש את התביעה לביטוח לאומי לא יאוחר מ 12 חודשים לאחר יום הפטירה של המנוח/מנוחה.
אם התביעה תוגש בחלוף 12 חודשים מיום הפטירה יקבל הזכאי את הקצבה בעד תקופה רטרואקטיבית שאינה עולה על 12 חודשים.


ניסיון - מקצועיות - אנושיות
לכל אחד מהשותפים הבכירים במשרדנו ניסיון רב שנים בייצוג נפגעים בביטוח הלאומי.
נעניק ללקוחותינו שירות מקצועי מוקפד ונלווה אותם במסעם לקבלת הזכויות המגיעות להם
מהמוסד לביטוח לאומי,כל זאת תוך הקפדה על זמינות מלאה וליווי אישי ואנושי לו הם זכאים.


לייעוץ ראשוני מוזמנים להתקשר: 072-2442828