מי הם העובדים המבוטחים במסגרת חוק הביטוח הלאומי?
 
חוק הביטוח הלאומי מגדיר מי ייחשב כ"עובד" המבוטח במסגרתו:
 • עובדים שכירים (פרט לשוטרים, סוהרים, ועובדי שירות הביטחון)
 • עובדים עצמאיים ובלבד שהם רשומים במוסד לביטוח לאומי.
 • עובדים המצויים בהכשרה מקצועית או במסגרות שיקום מקצועי שאושרו ע"י הביטוח  הלאומי.
 • עובדים בשעת בחינה לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה.
מהי תאונת עבודה?

חוק הביטוח הלאומי קובע את זכאותו של נפגע בעבודה לקבלת תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי.
על פי הוראות החוק, תאונה בעבודה מוגדרת כתאונה שאירעה תוך כדי ועקב עבודתו של העובד השכיר או העצמאי.
גם באם ארעה לך תאונה  בדרך לעבודתך, או בדרך חזרה מעבודתך לביתך, או אם ארעה לך תאונה במהלך הפסקת צהרים (כפי שהחוק מגדיר אותה) – תחשב התאונה כתאונה בעבודה המוכרת על ידי הביטוח הלאומי.
 
קיימים מקרים חריגים שבהם גם תאונה שארעה לך במהלך הפסקה מהעבודה או סטייה מהדרך, תוכר כתאונה בעבודה (לדוגמא: תאונה שארעה לך בזמן סטייה מהדרך הרגילה שלך למקום העבודה, לצורך ליווי ילדך לגן ילדים – תוכר כתאונה בעבודה).
כתאונת עבודה תחשב אף תאונה שלא ארעה במקום העבודה עצמו, אלא ארעה מחוץ לו, ובלבד שיוכח הקשר בינה לבין עבודת הנפגע אצל אותו המעסיק או מטעמו.
כך למשל תחשב פגיעה שנפגע עובד במהלך השתלמות מקצועית ו/או פעילות נופש מאורגנת מטעם מעסיקו כ"תאונת עבודה".
 
באשר ל"תאונות עבודה  הקלאסיות" המתרחשות במהלך עבודה, כגון תאונות דרכים בדרך מ, או אל העבודה, או תאונות שמתרחשות במהלך עבודה, כגון: פועל הנופל מפיגום, רתך הנפגע בעינו במהלך עבודת ריתוך וכדומה, יהיה מקום להגשת תביעה לביטוח הלאומי  במועד ולכלול בתביעה תיאור מדוייק שלה  והקשר שלה לעבודתך ולצרף מסמכים  רפואיים אשר יוכיחו את הנזק שנגרם כתוצאה מתאונה זו.
 
לעיתים , גם אירוע שארע במהלך עבודתך ואינו תוצאה של גורם חיצוני הנראה לעין – יוכר כתאונה בעבודה:
לדוגמא: אירוע של שבץ מוחי או אירוע לבבי כגון התקף  לב.
על מנת שאירוע מהאירועים הנ"ל יוכר כ"תאונת עבודה" – יהיה צורך להוכיח בפני הביטוח הלאומי כי השפעת העבודה שלך על קרות המקרה הנ"ל היתה מכרעת ולא תספיק עצם העובדה שלקית בהם בזמן עבודתך כהכרה בהם כ"תאונה בעבודה".

מחלות מקצוע / "מיקרוטראומה"
 
קיימים מצבים בהם יוכרו ליקויים רפואיים שונים כמזכים את הלוקה בהם בגמלאות נכות בעבודה ובלבד שיוכח הקשר הסיבתי שבין פרוץ וגרימת הלקות/מחלה לבין עבודת הנפגע, למשל:
טנטון – תופעה המתבטאת בצפצוף או רעש מתמיד שהנפגע שומע בתוך אוזנו ושאין מקורו מרעש חיצוני.
לעיתים, לקות רפואית זו נגרמת כתוצאה ועקב חשיפה לרעש חזק ומנוגד לחוק אליו נחשף העובד באופן קבוע במקום עבודתו ו/או כשמעסיקו אינו מקפיד על הוראות החוק בנוגע לעוצמות הרעש המותרות, או שאינו מספק לו ציוד מגן מספק כגון אוזניות או אטמי אזניים.
 
ליקוי שמיעה  - עקב חשיפה לרעש ייחשב תוצאת פגיעה בעבודה אם יוכח ע"י העובד כי נחשף לרעש העולה על התדרים הקבועים בחוק ובאם יקפיד העובד ויגיש את תביעתו בתוך 12 חודשים מהיום שבו תועדה לראשונה לקות השמיעה במסמך רפואי. 
 
בקע מפשעתי - יוכר  כאירוע בעבודה באם יוכח כי נגרם כתוצאה ממאמץ חריג של העובד.
                      על מנת לקשור , קשר סיבתי בין הופעת הבקע לבין עבודתך, יהיה מקום להוכיח באמצעות מסמכים רפואיים כי פנית לטיפול
                      רפואי דחוף בתוך זמן מירבי  של 72 
שעות מרגע הופעת הכאב החד.
 
כמובן שקיימות מחלות נוספות אשר הוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי כעונות להגדרת "מחלת מקצוע", ועל מנת לעמוד על זכויותיך נזמין אותך להיוועץ עם אחד השותפים הבכירים במשרדנו.
                      
מיקרוטראומה – 
על מנת שהמוסד לביטוח לאומי יכיר בתאונת עבודה בדרך של "מיקרוטראומה" – יש להוכיח כי נגרמו לך פגיעות זעירות חוזרות נשנות שכל אחת מהן , גרמה לנזק קטן והצטברות הנזקים הקטנים הללו גרמה בפני עצמה לנזק ממשי אשר פוגם בכושר העבודה שלך.
מדובר בתביעות אשר יש להיוועץ בייעוץ משפטי קפדני ויסודי בטרם הגשתן שכן, יהיה מקום להשקיע ממאמץ וטיעון משפטי בכל הנוגע לסוגיית הקשר הסיבתי שבין הפעולות החוזרות ונשנות לבין הנזק ו/או התופעה הפיזית ממנה אתה סובל.
דוגמאות:
 • פגיעות גב, פריצת דיסק, בלט דיסק:  פגיעות מקרוטראומה ששכיח למצוא אצל :נהגי  רכבים  כבדים, עובדים עם מכשרים רוטטים , סבלים ועוד סבלים ועוד.
 • תסמונת "תעלה קרפאלית": פגיעת מקרוטראומה שכיחה אצל: קלדניות, עובדים עם מכשרים רוטטים, עובדי ניקיון וכדומה.
 • צרידות כרונית: פגיעת מיקרוטראומה הבאה לידי ביטוי ביבלות והתדבקויות במיתרי הקול או אובדן חלקי או מוחלט של הקול עקב מאמץ רב חוזר ונשנה. שכיחה אצל: מורים/גננות, מרצים, מדריכים, שחקנים וכדומה. 
 • קרעים ברצועות הכתפיים: פגיעת מיקרוטראומה האופיינית ל: צבעים, נגרים, עובדי מוסך וכדומה.
 • אסטמה, COPD: פגיעת מקרוטראומה האופיינית לבעלי מקצוע הנחשפים במהלך עבודתם לחומרים כימיים מזיקים, כגון: נגרים, פועלים החשופים לאבק חומרים מסוכנים, טכנאי שיניים וכדומה.
כמובן שמדובר בדוגמאות אחדות ועל מנת לעמוד על זכויותיך נזמין אותך להיוועץ עם אחד השותפים הבכירים במשרדנו.
מה הן זכויותיו של  נפגע אשר הוכר כ"נפגע עבודה"  מהמוסד לביטוח לאומי?
 
אם נפגעת בתאונת עבודה והוכרת כ"נפגע עבודה" ע"י המוסד לביטוח לאומי תהיה זכאי לדמי פגיעה בגין שלושה עשר שבועות ראשונים שלאחר הפגיעה (90 ימים), זאת באם תמצא במצב של אי כושר לעבודה.
בעד יום התאונה עצמו לא ישולמו לך דמי פגיעה ואולם מעסיקך מחוייב לשלם לך שכר מלא בעד יום זה.
באשר לעובד עצמאי שנפגע בתאונה שהוכרה כתאונת עבודה – לא ישולמו לעובד עצמאי דמי פגיעה עבור שנים עשר הימים הראשונים שלאחר התאונה, אלא אם כן יוכיח העובד העצמאי כי נשללה ממנו היכולת לעבוד שנים עשר ימים לפחות בנוסף על יום הפגיעה עצמו.
 
מהו  גובה "דמי פגיעה" ליום?
 
חישוב דמי הפגיעה ליום ייעשה בהכפלת שכר עבודה יומי ב 75%.
שכר עבודה יומי של נפגע  שכיר, מחושב בהתאם לממוצע שכרו בשלושת החודשים אשר קדמו לתאונה.
שכר עבודה יומי של נפגע עצמאי מחושב בהתאם למקדמות שדווחו על ידו לביטוח הלאומי, ברבע השנה האחרונה לפני קרות התאונה.
 
זכאות לקצבת נכות חודשית או מענק חד פעמי לנפגע עבודה:
 
לכשתסתיים התקופה בה זכאי אדם שהוכר כנפגע עבודה לדמי פגיעה , ניתן לפנות לביטוח הלאומי בתביעה לקביעת נכות בגין התאונה.
 
את התביעה יש להגיש באופן מקצועי ומוקפד, תוך פירוט כל המגבלות שנותרו לך בגין התאונה ובצירוף מסמכים רפואיים רלבנטיים.
אנו ממליצים כי תביעה זו תוגש באמצעותך על ידי עו"ד בלבד.
במידה ותבחר לתבוע באמצעות משרדנו, נזמן אותך לפגישה עם אחד השותפים הבכירים במשרד, במהלך הפגישה נבחן את המסמכים הרפואיים, נבין את מגבלותיך ונדאג לנסח אותן באופן מקצועי וממצא בטופס התביעה, כמו כן נדאג לצרף לטופס התביעה את כל התיעוד הרפואי הרלבנטי ובמידת הצורך נשלח אותך לבדיקה ע"י אחד מהמומחים הרפואיים עימם אנו עובדים לצורך קבלת חוות דעת בתחום הספציפי שיידרש, באם נסבור כי יש צורך בכך, על מנת לחזק סיכוייך להצליח בוועדה הרפואית.
בסמוך לאחר הגשת התביעה, תזומן לועדה/ות רפואית/יות על ידי המוסד לביטוח לאומי.
בועדה/ות רפואית/יות אליה/ן זומן יהיו נוכחים רופאים בעלי התמחות לסוג הפגיעה בה נפגעת (אורטופדיה, נוירולוגיה, פסיכיאטריה וכדומה).
שותף בכיר ממשרדנו יכין אותך לקראת הדיון בוועדה וכמובן ילווה וייצג אותך בוועדה עצמה.
 
חשוב לנו להדגיש כי רק עורך דין רשאי  לייצג אותך בפני וועדה ,זאת במובחן מגופים מסחריים כאלה ואחרים אשר מציעים שירות של סיוע בקבלת כספים מהמוסד לביטוח לאומי, אלה אינם רשאים על פי החוק ללוות אותך או לטעון בשימך במהלך הוועדה.
 
מתי תהיה זכאי לקצבה חודשית או למענק חד פעמי?
 • במידה והוועדה הרפואית השתכנעה כי מצבך הרפואי סופי, אך תקבע לך נכות צמיתה/ קבועה הנמוכה מ 9% - לא ישולם לך מענק נכות.
 • במידה והוועדה הרפואית השתכנעה כי מצבך הרפואי סופי ונקבעה לך נכות צמיתה/קבועה בשיעור של 10%-19% - ישולם לך מענק נכות חד פעמי המחושב ע"י הכפלת הקיצבה החודשית שלך ב-43.
 • במידה והוועד הרפואית השתכנעה  כי מצבך הרפואי סופי ונקבעה לך נכות צמיתה/קבועה בשיעור העולה על 19% - תשולם לך קצבה   חודשית למשך כל חייך.
 • דרגת נכות זמנית- לעיתים תקבע וועדה רפואית כי מצבך כנפגע עבודה טרם התייצב, והוא עשוי להשתנות בעבור הזמן. במצב דברים כזה תקבע לך נכות זמנית.
  נכות זמנית נקבעת על ידי המוסד לביטוח לאומי לכל היותר לתקופה עתידית של שנה.בתקופה זו, תשולם לך קצבה בהתאם לדרגת הנכות הזמנית שנקבעה. בתום תקופת הזמניות תזומן לוועדה רפואית נוספת.
תביעת "נכה נזקק"
נפגע עבודה שנקבעה לו דרגת נכות זמנית הנמוכה מ 100%, ועקב נכותו הוא איננו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי וגם אין לו הכנסה מעיסוק אחר כלשהו, עשוי להיות זכאי לדרגת נכות זמנית בשיעור של 100%. דרגת נכות זו תיקבע לתקופה של עד 4 חודשים בלבד.
לאחר פגישה עם שותף בכיר במשרדנו, באם נזהה כי אתה עונה לקריטריונים אלו נגיש בשימך תביעה ל "נכה נזקק" והחלטה בעניינך תינתן על ידי "ועדת רשות" מטעם הביטוח הלאומי הכוללת פקיד תביעות , עובד שיקום ורופא.
 
קצבה מיוחדת
נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות קבועה/יציבה בשיעור של 75% ומעלה, זכאי בנוסף לכל גמלה אחרת, לקצבה מיוחדת להחזקתו האישית או לשיקומו המקצועי עקב נכותו וכן למענק לסידורים חד פעמיים הקשורים בנכותו.
נכה שנקבע לו נכות בשיעור של 65%-74% עשויי להיות זכאי גם הוא בתנאים מסויימים למענק מיוחד וקצבה מיוחד לצרכים מיוחדים עקב נכותו.
 
הגדלת דרגת נכות לנפגע שאינו מסוגל לחזור לעבודה ("תקנה 15"):
נפגע עבודה שוועדה קבעה את נכותו הצמיתה, ושב למעגל העבודה, יהיה זכאי לכל זכויותיו כפי שפרטנו לעיל.
כאשר נקבעה לנפגע דרגת נכות קבועה והנפגע יוכיח בפני הוועדה כי הנכות שנגרמה לו בעבודה, משפיעה על היכולת שלו לחזור לעבודה בה עבד לפני הפגיעה, ובנוסף, אם הפגיעה בעבודה גרמה להפחתה קבועה של יותר מ 20% מהכנסותיו – במקרים אלו תוכל וועדת הביטוח הלאומי להגדיל את דרגת הנכות הקבועה של הנפגע עד מחצית מדרגת הנכות שנקבעה לו.
(לדוגמא: אם נקבעה לו דרגת נכות קבועה בשיעור 30%, הוועדה תוכל להגדיל נכותו עד לשיעור של 45%).
 
האם  חלה חובה על נפגע לתבוע את הביטוח הלאומי ענף נפגעי עבודה?
פעמים רבות תצטלבנה זכויותיך כנפגע עבודה מול ביטוח לאומי מצד אחד ומול תביעת נזיקין שתוגש על ידך כנגד המעסיק, או תביעה כנפגע תאונת דרכים מצד שני.
נפגעים רבים המטופלים על ידי משרדנו או שמגיעים להיוועצות עימנו שואלים – האם חלה חובה שלהם במצבים אלו לתבוע את המוסד לביטוח לאומי?
 
נציין ככלל כי רצוי תמיד להיוועץ עם עורך דין בנוגע לשאלה זו ובעיקר רצוי להיוועץ עם עורך דין כאשר מדובר בתאונת דרכים שהינה גם תאונה בעבודה, בעיקר באשר לעיתוי בהגשת תביעה לקביעת נכות לביטוח הלאומי. לעיתוי בהגשת תביעה כנ"ל בנסיבות אלו קיימת חשיבות מכרעת אשר משפיעה מאד אף על ההליך המתנהל בבית המשפט לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
 
כאשר תביעת נזיקין או תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הינה תביעה המהווה גם "תאונת עבודה", חלה חובה על הנפגע למצות זכויותיו מול המוסד לביטוח לאומי.
במצב דברים זה ייערך ניכוי של סך הגמלאות שקיבל הנפגע מהביטוח לאומי מסך הפיצויים אשר ייפסקו לו.
(לדוגמא, נפגע אשר בית המשפט פס לו פיצוי בגובה 250,000 ₪ בגין תאונת עבודה בה היה מעורב, ובגין אותה התאונה הוכר על ידי המוסד לביטוח  לאומי כנפגע עבודה וקיבל 100,000 ₪, יהיה זכאי בסופו של יום לפיצוי בגובה של 150,000 ₪ בלבד.)
 
במקרה מעין זה, גם אם הנפגע לא פנה למוסד לביטוח לאומי למיצוי זכויותיו, ייערוך לו בית המשפט "ניכוי רעיוני" של סך גמלאות הביטוח הלאומי להם היה זכאי לו מיצא את זכויותיו מול הביטוח הלאומי.
 
אנו ממליצים להיוועץ עם משרדנו על מנת להבין את קשת האפשרויות העומדות בפניך כנפגע עבודה וכן את העיתוי הנכון בבחירת מסלול תביעה מול הביטוח הלאומי כנפגע עבודה.
 
ניסיון - מקצועיות - אנושיות
לכל אחד מהשותפים הבכירים במשרדנו ניסיון רב שנים בייצוג נפגעים בביטוח הלאומי.
נעניק ללקוחותינו שירות מקצועי מוקפד ונלווה אותם במסעם לקבלת הזכויות המגיעות להם
מהמוסד לביטוח לאומי ,כל זאת תוך הקפדה על זמינות מלאה וליווי אישי ואנושי לו הם זכאים.


לייעוץ ראשוני מוזמנים להתקשר: 072-2442828