בהתאם לחוק אלה הם הזכאים לטפול בתביעה ב"מסלול מהיר"
 • חולים במחלה ממארת הנמצאים בשלבי טיפול אקטיבי במחלה או חלילה במצב סופני.
 • חולי ALS המקבלים טיפול ב RILUTEK
 • בעלי ליקוי נפשי בשיעור 50% לפחות.
 • לוקים בפיגור שכלי בשיעור 40% לפחות (המוכרים על ידי משרד הרווחה)
 • חולים בשחפת קשה
 • חולים בשנה הראשונה לאחר השתלת: כבד, כליה, לב, לבלב או מח עצם
 • חולים במחלות קשות או זיהומיות, המקבלים טיפולים פעילים.
4 התנאים לקבלת קצבת נכות כללית הם:
 
תנאי ראשון:  
 • גיל ותושבות.
 • תושב/ת ישראל.
 • מלאו לך 18 שנים וטרם הגעת לגיל פרישה.
תנאי שני:
 • הכנסות מעבודה.
 • אינך עובד.
 • או שהכנסתך כשכיר או כעצמאי נמוכה מ 60% מהשכר הממוצע במשק.
תנאי שלישי:    
 • נכות רפואית.
 • רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע כי נכותך הרפואית היא בשיעור 60% לפחות או בשיעור של 40% לפחות (במקרה זה התנאי הוא שנקבעו לך מס' ליקויים רפואיים ועל ליקוי מסויים נקבעה לך נכות רפואית בשיעור 25% לפחות).
תנאי רביעי:     
 • דרגת אי כושר.
 • רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי קבע שעקב נכותך אינך מסוגל לעבוד כלל או שיכולתך להשתכר ירדה ל 50% לפחות ונקבעה ך דרגת אי כושר באחד מהשיעורים הבאים: 60%, 65%,74% או 100%.
נבהיר כי אחוז הנכות הרפואית הוא אחוז הנכות שקובע רופא של הביטוח הלאומי לליקוי רפואי בהתאם לחומרת הליקוי.
אחוז הנכות הרפואית כשלעצמו אינו מזכה בקצבת נכות אבל, הוא תנאי בסיסי והכרחי לקביעת אובדן כושר להשתכר ודרגת אי הכושר.
אחוז הנכות הרפואית הכולל חייב להיות בחומרה משמעותית – כמצויין לעיל, על מנת שניתן יהיה לדון בדרגת אי הכושר.
דרגת אי הכושר אשר נמדדת באחוזים, מציינת באיזו מידה (מלאה, חלקית או כלל לא) איבד/ה נכה את כושרו/ה לעבוד ולהשתכר.
דרגת אובדן כושר בשיעור 100% מזכה את הנכה בסכום הקצבה המירבי.
קצבת נכות עבור עקרת בית
אישה נשואה שאינה עובדת תקופה ארוכה תיבדק ע"י המוסד לביטוח לאומי במסלול שונה.
הבדיקה תתבצע אם האישה לא עבדה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים, ב48 החודשים שקדמו להגשת התביעה, או שקדמו ליום שבו הפסיקה לעבוד, אם הפסקת העבודה היתה לאחר הגשת התביעה.
בחינת דרגת אי הכושר לעקרת בית תהיה – בדיקת כושרה לתפקד במשק הבית.
תהליך הגשת תביעה נכות כללית ובדיקה ע"י וועדות רפואיות

על מנת שיכירו בך כנכה כללי וכזכאי לקצבת נכות, עליך ראשית להגיש תביעה לביטוח הלאומי.
קיימת חשיבות מירבית לאופן בו תוגש התביעה על ידך ולמסמכים אשר יצורפו על ידך לתביעה.
לכל אחד מהשותפים הבכירים במשרדנו ניסיון רב שנים בהגשת תביעות להכרה בנכים כזכאים לנכות כללית.
על מנת לבחון זכאותך, נזמן אותך לפגישה עם אחד מהשותפים הבכירים במשרדנו, במהלכה נברר עימך בשיחה ובמסמכים האם הינך עובר את תנאי הסף של הביטוח הלאומי להכרה בך כנכה כללי.
ייתכן ולצורך הגשת התביעה יהיה מקום לצרף חוות דעת רפואית של אחד מיועצינו הרפואיים.

לאחר שנמצא כי אתה עונה לקריטריונים הקבועים בחוק, נגיש עבורך את התביעה לסניף הביטוח הלאומי הרלבנטי.

לאחר ובסמך להגשת התביעה, תזומן ע"י המוסד לביטוח לאומי לוועדה או מס' וועדות רפואיות.
בוועדות רפואיות אלו ייערכו לך בדיקות רפואיות ע"י רופאי המוסד לביטוח לאומי על מנת לקבוע את נכותך הרפואית.


קביעת דרגת אי כושר
אם תעבור את סף האחוזים ותוגדר על ידי המוסד לביטוח לאומי כבעל נכות רפואית, תידרש לעבור מבדקים נוספים אצל פקיד שיקום/רופא לשם קביעת אודן כושר עבודה/תפקוד.

אחד השותפים הבכירים במשרדנו, יכין אותך לקראת הוועדה הרפואית וכמובן יתלווה אליך לוועדה עצמה וייצג אותך בוועדה.
חשוב לנו להדגיש כי רק עורך דין רשאי  לייצג אותך בפני וועדה ,זאת במובחן מגופים מסחריים כאלה ואחרים אשר מציעים שירות של סיוע בקבלת כספים מהמוסד לביטוח לאומי, אלה אינם רשאים על פי החוק ללוות אותך או לטעון בשימך במהלך הוועדה.


תשלום קצבת נכות כללית
המוסד לביטוח לאומי יישלם קצבת נכות מהיום ה 91 לקביעת אי הכושר. (לדוגמא, אם נקבעה לך דרגת אי כושר החל מ 1/1/17  תוכל להתחיל ולקבל קצבת נכות רק מ 2/4/17).
במידה והינך מקבל/ת דמי מחלה מהיום ה 91 – תקבל את קצבת הנכות רק בתם תקופת דמי המחלה.
ניתן לקבל תשלום רטרואקטיבי עבור 12 חודשים לכל היותר מיום הגשת התביעה.

קביעת הזכאות לקצבה הוא תהליך מורכב ויכול להמשך לעיתים מס' חודשים.
אנו נלווה אותך בכל העת הזו ונתעדכן עבורך בהחלטות של הביטוח הלאומי בעניינך.

עם סיום הטיפול בקביעת זכאותך לקצבת נכות, ישולם לחשבון הבנק שלך, כפי שמסרת לביטוח הלאומי, תשלום חד פעמי עבור תקופת הזכאות הרטרואקטיבית. בהמשך, תשולם לך מדי חודש, ב 28 בחודש, הקצבה החודשית לחשבון הבנק.
 

סכום קצבת הנכות הכללית החודשית ייגזר בהתאם לדרגת אי הכושר שנקבעה לך
דרגה מלאה (100%-75%) – קצבה חודשית מלאה 2342 ₪.
דרגה חלקית בשיעור 74% - קצבה חודשית חלקית בסך 1733 ₪.
דרגה חלקית בשיעור 65% - קצבה חודשית חלקית בסך 1522 ₪.
דרגה חלקית בשיעור 60% - קצבה חודשית חלקית בסך 1405 ₪.
סכומים אלו עשויות להתווסף תוספות בהתאם לחוק הביטוח הלאומי עבור: קצבה חודשית נוספת (ק.ח.ן), באם נקבעה לך דרגת אי כושר מלאה, ונכותך הרפואית נקבעה לפחות ל 40% ומעלה ואינך שוהה במוסד, תוספת עבור ילדים, תוספת עבור בן זוג.
 

מתי תוכל לבקש בדיקה מחדש?
תוכל לפנות בחוזר לביטוח לאומי לבדיקה מחודשת של מצבך הרפואי וכושרך לעבוד, רק אם חלפו 6 חודשים מהקביעה האחרונה, ואתה עונה על אחד מהתנאים הבאים:
 • תביעתך לקבלת קצבת נכות נדחתה, עקב אחוזי נכות נמוכים שאינם מזכים בקצבה.
 • תביעתך לקבלת קצבת נכות נדחתה, בגלל שנקבעה לך דרגה נמוכה של אי כושר לעבוד, שאינה מזכה אותך בקיצבה.
 • אושרה לך דרגת נכות חלקית, בגלל שנקבעה לך דרגת אי כושר לעבוד חלקית.
 • אם תביעתך לקבלת נכות נדחתה מסיבה אחרת, כגון הכנסות גבוהות , והכנסותיך פחתו, תוכל להגיש תביעה חוזרת ללא המתנה.
תוכל לבקש בדיקה מחדש של אחוזי הנכות הרפואית גם בטרם חלפו 6 חודשים אם מצבך הרפואי  החמיר ואתה עונה לקריטריונים הבאים:
 1. נקבעה לך דרגת אי כושר בשיעור 75% או 100%
 2. חלפו 12 חודשים מהבדיקה האחרונה
 3. רופא מוסמך של הביטוח הלאומי קבע כי חלה החמרה במצבך הרפואי
 4. אינך מאושפז במוסד.
 נכות כללית – "מסלול מהיר" לבעלי מוגבלויות קשות
במידה וחלית במחלה קשה , בהתאם לרשימה שמפרט הביטוח הלאומי, תביעתך להכרה כנכה וקבלת קצבה, קדימות, ותטופל על ידי המוסד לביטוח לאומי ב"מסלול למהיר".
תביעות אלו תטופלנה על ידי המוסד לביטוח לאומי בתוך 30 ימים מיום קבלת התביעה.
עררים על החלטות
קיימות  אפשרויות ערעור על החלטות הביטוח הלאומי ענף נכות כללית:
 • ערעור על אחוזי נכות רפואית.
  • את הערר יש להגיש בתוך 60 ימים מהמועד בו התקבלה התשובה על אחוזי הנכות.
 • ערר על החלטה בעניין אי כושר.
  • באם נקבעה לך דרגת אי כושר פחותה מ 50% או שאינה עוברת 74%, ניתן להגיש ערר בתוך 60 ימים ממועד ההחלטה הראשונה ויש להגישו לבית הדין לענייני עבודה.
 • ערעור על החלטת פקיד התביעות
  • ניתן להגיש ערעור על החלטות כגון:גיל, השכלה, הכנסה מעבודה או ממקור אחר ותקופת עבודה.
  • את הערעור ניתן להגיש לבית הדין לעבודה בתוך 12 חודשים ממועד ההחלטה הראשונה.
 קצבת שירותים מיוחדים
לקצבת שירותים מיוחדים יימצאו זכאים גברים/נשים עד גיל פרישה אשר מבוטחים בביטוח לאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום, או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

תנאי הזכאות שייבדקו
 • מבוטח בביטוח לאומי, גיל 18- גיל פרישה והוא נמצא בישראל.
 • מקבל קצבת נכות מביטוח לאומי ונקבעה לו ע"י הביטוח הלאומי נכות בשיעור 60% (לעניין שירותים מיוחדים)
 • אינו מקבל קצבת נכות, אך נקבעה לו נכות על ידי הביטוח הלאומי בשיעור 75% (לענין שירותים מיוחדים).
 • אינו מקבל הטבות לפי הסכם הניידות (אלא אם נקבעה לו מוגבלות בניידות של 100% , או שהוא רתוק למיטה או לכיסא גלגלים).
עם הגשת התביעה, תיבדק ע"י רופא מטעם הביטוח הלאומי ותבחן יכולתך לבצע פעולות יומיומיות:
 • ניידות בתוך הבית
 • רחצה
 • הלבשה
 • אכילה והגיינה אישית
 • צורך בעזרה במשק הבית: הכנת מזון, הפעלת מכשירי חשמל, אחזקת הבית, טיפול תרופתי, ביצוע קניות וסידורים מוסדיים וכספיים.
 • בהערה נציין כי ימצאו זכאים לקצבת שר"מ אף: 
  מטופלי דיאליזה (פעמיים בשבוע לפחות).
  מושתלי איברים (כליה, לב, לבלב,ריאה, כבד, מוח עצם).                                                                                                    חולה אונקולוגי
   שמקבל טיפול רפואי כמצויין בתקנות הביטוח הלאומי.
 • חולה המצוי במוסד רפואי או שיקומי או סיעודי אינו זכאי על פי החוק לקצבת שר"מ.
שיעורי קצבת שירותים מיוחדים
 • אם תימצא זקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה או  תימצא כזקוק להשגחה מתמדת – תהיה זכאי ל 50% מקצבת נכות מלאה ליחיד.
 • אם תמצא זקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום יום, ברוב שעות היממה- תהיה זכאי ל 100% מקצבת נכות מלאה ליחיד.
 • אם יימצא כי אתה תלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום יום בכל שעות היממה – תהיה זכאי ל 175% מקצבת נכות מלאה ליחיד.
  על הנ"ל יחולו תוספות לקצבה מעת לעת כפי שמעודכנות בחוק הביטוח הלאומי.
מה הוא הדין במצב בו נפגע מקבל פיצוי בתביעת נזיקין מצד אחד ומקבל קצבת נכות כללית/שר"מ מהביטוח הלאומי מצד שני?

מצב שכיח למדיי הוא כשנפגע תאונה אשר מגיש תביעה לפיצויים (בין אם על פי פקודת הנזיקין ובין אם כנפגע תאונת דרכים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים) , מוכר אף על ידי המוסד לביטוח לאומי ענף נכות כללית ו/או שירותים מיוחדים כזכאי לקצבת נכות/שר"מ.
במצב דברים כזה ייבחן בית המשפט הדן בתביעתו של הנפגע, אלו מהנכויות שר נקבעו לתובע על ידי המוסד לביטוח לאומי ענף נכות כללית, נקבעו לו בזיקה ובקשר לתאונה בעניינה הגיש תביעה לבית המשפט, כך גם ייבחן בית המשפט האם הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים קשורה כולה או חלקה לפגיעתו של התובע בגינה הגיש תביעה לבית המשפט.
על פי פסיקת בתי המשפט, מסך הפיצוי אשר יפסוק בית המשפט לתובע בגין פגיעתו נשוא תביעת הנזיקין יופחת רק  החלק היחסי של  קצבאות הביטוח הלאומי הקשורות לפגיעתו הספציפית נשוא התאונה.
(לדוגמא, אם מדובר בנפגע, אשר קודם לפגיעתו בתאונה היה בעל נכות בשיעור 30% בגין אובדן עין , ואילו כתוצאה מתאונה שעבר נגרמו לו נכויות נוספות בשיעור 50% בגין לקויות אורטופדיות ונוירולוגיות, הרי שמסך הפיצויים אשר בית המשפט יפסוק לו ייערך ניכוי יחסי של גמלאות הביטוח הלאומי, ובחובן לא תיכלל נכותו בשיעור 30% בגין אובדן עין אשר אינה קשורה בתאונה).
נפגעים רבים המטופלים על ידי משרדנו או שמגיעים להיוועצות עימנו שואלים – האם חלה חובה שלהם במצבים אלו לתבוע את המוסד לביטוח לאומי?
נציין כי אנו ממליצים תמיד להיוועץ עם עורך דין בסוגיות כנ"ל ואולם ככלל נציין כי חלה חובה על תובע שהגיש תביעת נזיקין לצמצם את נזקיו, ולכן, באם יוכח כי יכול היה לפנות לביטוח הלאומי ולזכות בנכות אשר היתה מקנה לו קצבה, יורה בית המשפט לערוך "ניכוי רעיוני" של אותם הסכומים להם היה זכאי אילו פנה.

 
ניסיון - מקצועיות - אנושיות
לכל אחד מהשותפים הבכירים במשרדנו ניסיון רב שנים בייצוג נפגעים בביטוח הלאומי.
נעניק ללקוחותינו שירות מקצועי מוקפד ונלווה אותם במסעם לקבלת הזכויות המגיעות להם
מהמוסד לביטוח לאומי ,כל זאת תוך הקפדה על זמינות מלאה וליווי אישי ואנושי לו הם זכאים.


לייעוץ ראשוני מוזמנים להתקשר: 072-2442828
חוק הביטוח הלאומי קובע מס' תנאים אשר רק בהתמלאם יהיה אדם זכאי לקבל קצבת נכות כללי.
ככלל, זכאי לקבלת קצבה תושב/ת ישראל שמלאו לו/לה 18 שנים וטרם הגיע לגיל פרישה, אשר עקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, תאונה או מום מולד, אינו מסוגל לעבוד, או שיכולתו להשתכר פחתה לפחות ב 50%
תנאי הזכאות לקצבת נכות כללית